Hiểu về Thiên Đạo

Thiên Đạo là Đạo Trời, là Đạo của các Đạo, là gốc của các Đạo, nên điểm cuối con đường thăng tiến tâm linh. Tuy nhiên, hiện nay mọi người bị hiểu sai lệch rất nhiều về Thiên Đạo bởi kinh sách sai lệch, các thông tin trên Internet có…