Sống có ý nghĩa thật sự

Sống có ý nghĩa thật sự là cuộc sống giúp chúng ta lưu danh sử sách, để lại danh tiếng cho đời, và thăng tiến tâm linh, vượt qua người phàm thế tục, giống như các bậc vĩ nhân, thánh nhân, anh hùng. Tuy nhiên, đa số chúng ta lại…