Hiểu về Đạo Phật

Đạo Phật không phải là tôn giáo, là một công thức, một con đường siêu trí tuệ, giúp chúng ta giác ngộ và trở về với Thượng Đế. Hiện nay, Đạo Phật thay đổi rất nhiều, nên ít người tu tập hiểu được bản chất thật sự. Nếu quý chư…