Hiểu về cõi tâm linh dưới góc nhìn khoa học

Vũ trụ chúng ta đang số có 64 chiều kích không thời gian, con người chúng ta đang số ở thế giới vật chất 3D vô cùng thấp, các chiều kích cao hơn giác quan của con người không thể thấy, cảm nhận được. Chỉ có các vị thầy tu…