Hiểu về chánh Đạo và tà Đạo

Hầu hết người bình thường chỉ có lòng từ bi, không có đủ trí tuệ để phân biệt được chánh Đạo và tà Đạo, bởi vì nhiều người rao rảng kinh sách nhưng chưa hẳn là chánh Đạo, mà “khẩu Phật tâm Ma”, giả thần giả thánh, u mê chúng…