Hiểu về kiến trúc đa chiều kích của vũ trụ

Chúng ta đang sống trong thế giới 3 chiều (3D), và thời gian là chiều thứ 4. 3D là chiều kích cơ sở thấp nhất (gồm 1D, 2D, 3D) cho những chiều kích cao hơn nữa. Vũ trụ chúng ta đang sống là vũ trụ đang tăng trưởng, có 64…